1 TILLÄMPNING OCH TOLKNING
1.1 Dessa allmänna villkor gäller för samtliga tjänster som Advokatfirman Källén AB (”AFK”) och där verksamma jurister tillhandahåller sina klienter.
1.2 Klientens uppdragstagare är den juridiska personen AFK. Detta gäller även om det är överenskommet eller underförstått att arbetet ska utföras av en eller flera personer hos AFK. AFK:s delägare och övriga personer som arbetar för eller anlitas av AFK omfattas av dessa villkor och villkorens ansvarsbegränsningar och dessa personer ska under inga omständigheter ha individuellt ansvar gentemot klienter, utöver vad som följer av tvingande lag.
1.3 Med undantag för vad som anges i punkt 13 ska avvikelser från dessa villkor avtalas skriftligen för att kunna göras gällande.
1.4 AFK är skyldiga att följa Sveriges Advokatsamfunds vägledande regler om god advokatsed.
1.5 Enligt dessa villkor ska samtliga frågor i ett ärende gemensamt anses utgöra ett och samma uppdrag och detta även om ärendet omfattar flera juridiska eller fysiska personer, flera rättsområden eller om separata fakturor ställs ut.

2 IDENTIFIKATION
2.1 Enligt lag måste AFK i vissa uppdrag, innan uppdraget påbörjas, kontrollera klienternas identitet, ägarförhållanden och skaffa information om arten och syftet med ärendet och klientens förbindelse med AFK.
2.2 AFK kan inte hållas ansvarigt för skada som klienten orsakas, direkt eller indirekt, till följd av att AFK agerat enligt lagstadgad skyldighet att anmäla misstankar om penningtvätt eller terrorismfinansiering till Finanspolisen.

3 RÅDGIVNING
3.1 För varje uppdrag utses en kontaktperson hos AFK som har det övergripande ansvaret. Även andra personer hos AFK kan dock komma att utföra arbete inom ramen för det aktuella uppdraget.
3.2 AFKs rådgivning är anpassad efter förhållandena i det enskilda uppdraget, de fakta som presenteras för oss och de instruktioner klienten ger, och omfattar inte om det inte särskilt avtalats, möjliga skattekonsekvenser. Klienten ska inte förlita sig på givna råd i samband med något annat ärende eller för annat ändamål.
3.3 AFK tillhandahåller inte ekonomisk eller redovisningsmässig rådgivning.
3.4 AFK lämnar ej rådgivning om rättsläget i andra jurisdiktioner än den svenska. AFK kan emellertid, efter överenskommelse med klienten inhämta rådgivning från jurister i den aktuella jurisdiktionen.
3.5 Lämnade råd är baserade på rättsläget vid den tidpunkt som rådet lämnas. Om inte annat särskilt avtalats åtar vi oss inte att uppdatera lämnade råd i anledning av efterföljande förändringar.

4 KOMMUNIKATION
AFK kommunicerar i ett uppdrag på flera sätt, bland annat via Internet och e-post. AFK påtar sig inget ansvar beträffande de risker som dessa kommunikationsmedel är behäftade med. Klienten måste meddela AFK för det fall klienten ej accepterar kommunikation via Internet och e-post.

5 IMMATERIELLA RÄTTIGHETER
Upphovsrätt och andra immateriella rättigheter till de arbetsresultat som AFK genererar i ett uppdrag tillhör AFK. Klienten får använda resultaten för de ändamål för vilka de tagits fram. Om inte särskilt avtalats får klienten inte sprida dokument som tagits fram av AFK eller använda dessa för marknadsföringsändamål.

6 SEKRETESS
6.1 AFK skyddar i enlighet med de vägledande reglerna om god advokatsed all den information som klienten lämnar och lämnar endast ut information i sådana situationer som fordrar utlämnande i enlighet med nämnda regler eller tvingande lagstiftning.
6.2 Klienter som är registrerade för mervärdesskatt i annat EU-land än Sverige samtycker till att AFK redovisar klientens VAT-nummer i periodisk sammanställning.
6.3 Om AFK med klientens samtycke anlitar andra rådgivare och fackmän förutsätts att information som lämnats av klienten får utlämnas till rådgivarna och fackmännen såtillvida klienten inte förbjudit detta.

7 ANDRA RÅDGIVARE OCH FACKMÄN
7.1 Om AFK, efter överenskommelse med klienten, anlitar andra rådgivare och fackmän ska de anses oberoende i förhållande till AFK. AFK ansvarar således inte för de råd eller tjänster dessa tillhandahåller. Detta gäller oavsett om rådgivaren eller fackmannen rapporterar till AFK eller till klienten. Om klienten samtycker till att AFK anlitar andra rådgivare eller fackmän innefattar detta samtycke även en befogenhet att acceptera samtliga ansvarsbegränsningar.
7.2 Rådgivare eller fackmän anlitas av AFK för klientens räkning. AFK ansvarar således inte för de arvoden och kostnadsersättningar som dessa debiterar.
7.3 Om flera rådgivare och fackmän jämte AFK kan hållas ansvariga för en skada som drabbat klienten ska AFKs ansvar för skadan, med iakttagande av vad som anges i avsnitt 11 nedan, begränsas till maximalt den andel av skadan som AFKs arvode utgör av summan av arvodet till samtliga rådgivare och fackmän som kan hållas ansvariga för skadan. Om AFK och andra rådgivare eller fackmän är solidariskt ansvariga för en skada som drabbat klienten och någon av de andra rådgivarnas eller fackmännens ansvar i förhållande till klienten är mer begränsat än AFKs, ska AFKs ansvar reduceras med det belopp som AFK annars hade kunnat återfå av rådgivaren eller fackmannen om dennes ansvar inte hade begränsats.

8 ARVODEN OCH KOSTNADER
8.1 AFKs arvoden debiteras i enlighet med vad god advokatsed stadgar. Detta innebär att arvodena normalt fastställs utifrån faktorer som nedlagd tid, svårighetsgrad, tidspress, uppnått resultat, de värden uppdraget rört, risker för AFK samt den sakkunskap, skicklighet, erfarenhet och resurser som uppdraget krävt.
8.2 AFK kan på klientens begäran inför ett uppdrag göra en uppskattning av det förväntade arvodet för uppdraget. En sådan uppskattning baseras på den information som finns att tillgå om uppdraget och utgör ingen offert om fast pris.
8.3 Utöver arvode äger AFK rätt att debitera klienten för kostnader vid uppdragets utförande. Kostnader kan exempelvis gälla registreringsavgifter, resekostnader och ersättning till andra rådgivare och fackmän. AFK kan även komma att debitera klienten för kopiering och andra administrativa tjänster.
8.4 Utöver arvode och ersättning för kostnader tillkommer mervärdesskatt i de fall AFK är skyldigt att debitera sådan.

9 FAKTURERING OCH BETALNING
9.1 AFK tillämpar normalt månadsvis fakturering för utfört arbete föregående månad samt för kostnader. Fakturorna kan vara a conto eller slutliga. I de fall fakturering sker a conto ska den slutliga fakturan ange uppdragets totala arvode med avdrag för vad som fakturerats a conto.
9.2 AFK förbehåller sig rätten att begära förskottsbetalning på arvode och kostnader. Belopp som klienten erlägger i förskott ska reglera framtida fakturor. Storleken på förskottsbeloppet utgör ingen överenskommelse om den totala kostnaden för uppdraget.
9.3 Förskott och andra medel som AFK mottar i ärenden kommer att sättas in på klientmedelskonto i AFK:s namn men för klientens räkning. Klienten accepterar att det tillgodohavande som från tid till annan finns för klientens räkning på klientmedelskonto är pantsatt som säkerhet för AFK:s krav på ersättning för arvode och utlägg. Panten får realiseras genom att AKF tillgodogör sig beloppet i avräkning mot faktura som AFK har ställt ut.
9.4 Om AFK:s arvode och kostnader ska finansieras genom att klienten ianspråktar en rättsskyddsförsäkring är klienten skyldig att även erlägga betalning för arvode och kostnader till den del dessa inte ersätts av försäkringen. Klienten ansvarar för att införskaffa information om och vara införstådd med villkoren för den relevanta rättsskyddsförsäkringen såsom t ex självriskens storlek och maximalt ersättningsbart belopp.
9.5 Om inte annat avtalats förfaller AFKs fakturor till betalning 20 dagar efter fakturadatum. Vid utebliven betalning debiteras dröjsmålsränta enligt lag.
9.6 I domstolsprocesser och skiljeförfaranden kan den förlorande parten åläggas att betala den vinnande partens rättegångskostnader (inklusive advokatarvoden). I regel ersätts inte den vinnande partens totala rättegångskostnader. Oavsett om klienten är vinnande eller förlorande part ska klienten erlägga betalning för samtliga tjänster AFK utfört och för de kostnader AFK haft i samband med att AFK företrätt klienten.

10 UPPDRAGETS UPPHÖRANDE
10.1 Klienten kan när som helst avsluta samarbetet med AFK genom att skriftligen begära att AFK ska frånträda uppdraget.
10.2 AFKs rätt och skyldighet att frånträda eller avböja ett uppdrag följer av lag samt de vägledande reglerna om god advokatsed. Detta kan t ex vara fallet vid utebliven betalning och intressekonflikter (jäv). Under alla förhållanden upphör uppdraget när det fullgjorts.
10.3 När uppdraget har upphört ska klienten erlägga betalning för arvode och uppkomna kostnader hänförliga till tiden dessförinnan.
10.4 När ett uppdrag slutförts eller på annat sätt upphört är AFK enligt lag och god advokatsed skyldigt att arkivera merparten av handlingarna och arbetsresultaten i uppdraget. AFK förbehåller sig rätten att arkivera handlingarna längre än vad lag och god advokatsed kräver om AFK anser det lämpligt med hänsyn till ärendets art.

11 ANSVARSBEGRÄNSNING
11.1 AFK har tecknat av Sveriges Advokatsamfund obligatorisk ansvarsförsäkring. Därtill har AFK tecknat tilläggsförsäkring.
11.2 AFK ansvarar endast för skada som vållats av AFK genom vårdslöshet vid uppdragets utförande. Ansvaret är begränsat till belopp som ersätts enligt av AFK tecknade ansvarsförsäkringar (efter avdrag för gällande självrisk). Prisavdrag eller andra påföljder kan inte utgå i tillägg till skadestånd. AFK ska inte ha någon skyldighet att utge viten.
11.3 AFKs ansvar för skada ska nedsättas med det belopp klienten kan erhålla enligt försäkring som klienten tecknat eller på annat sätt omfattas av, eller enligt annat avtal eller skadeslöshetsförbindelse som klienten är förmånstagare till.
11.4 AFK ansvarar inte för skada som uppkommer i anledning av att klienten använder AFKs arbetsresultat eller råd för annat ändamål eller i annat sammanhang än avsett. Om inte annat stadgas i punkt 11.6 så ansvarar inte AFK för skada som drabbat tredje man genom att klienten använt AFKs råd eller arbetsresultat.
11.5 AFK ansvarar inte för skada som uppkommit till följd av omständigheter utanför AFKs kontroll och som AFK skäligen inte kunnat förutse vid tidpunkten för uppdragets antagande.
11.6 Om AFK på klientens begäran medger att tredje man får förlita sig på AFKs arbetsresultat eller råd medför detta inte att AFKs ansvar för skada ökar eller påverkas utan ansvaret i förhållande till den utomstående är begränsat till det ansvar AFK har i förhållande till klienten. Belopp som AFK kan vara skyldigt att utge till tredje man enligt denna punkt 11.6 ska i motsvarande mån reducera AFKs ansvar i förhållande till klienten och vice versa.

12 FÖRFARANDET VID KLAGOMÅL OCH KRAV
12.1 Om klienten vill framföra klagomål på AFKs tjänster ska utan dröjsmål ansvarig kontaktperson för uppdraget underrättas varvid en utredning kommer att ske.
12.2 Eventuellt krav ska framställas till AFK så snart klienten har information om omständigheterna som kravet grundas på. För att kunna göras gällande får ett krav inte framställas efter det senare av: (i) 12 månader från den dag den sista fakturan i ärendet utställdes eller (ii) 12 månader från den dag då de relevanta omständigheterna blev kända för klienten eller, efter rimliga undersökningar, kunde ha blivit kända.
12.3 Om klientens krav har sin grund i tredje mans krav gentemot klienten ska AFK eller AFKs försäkringsgivare ha rätt att bemöta, reglera eller förlika kravet för klientens räkning under förutsättning att klienten – med iakttagande av dessa villkor – hålls skadeslös. Om klienten utan AFKs samtycke träffar förlikning, reglerar eller vidtar annan åtgärd beträffande sådant krav bortfaller AFKs ansvar för kravet.
12.4 Om AFK ersätter klienten för ett krav ska klienten, som villkor för lämnad ersättning, genom överlåtelse eller subrogation, överföra rätten till regress mot tredje man till AFK eller AFKs försäkringsgivare.

13 ÄNDRINGAR M.M.
Dessa villkor kan ändras från tid till annan. Den senaste versionen återfinns alltid på AFKs webbplats (www.advkallen.se). Ändringar i villkoren gäller endast uppdrag som påbörjats efter det att ändringarna publicerats på webbplatsen.

14 TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTELÖSNING
14.1 Dessa villkor och frågor eller tvister i anledning av villkoren ska regleras och tolkas i enlighet med svensk materiell rätt.
14.2 Klient som anlitar AFK som konsument kan ha rätt att få tvist med AFK prövad av Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd, som har adress Konsumenttvistnämnden, Sveriges advokatsamfund, Box 27321, 102 54 Stockholm; konsumenttvistnamnden@advokatsamfundet.se. Närmare information om konsumenttvistnämnden finns på https://www.advokatsamfundet.se/Konsumenttvistnamnden
14.3 Tvist i anledning av dessa villkor eller AFKs rådgivning ska, såvida inte tvisten har avgjorts av Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd, slutligt avgöras genom skiljedomsförfarande administrerat vid Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (”Institutet”). Institutets Regler för Förenklat Skiljeförfarande ska gälla om inte Institutet med beaktande av målets svårighetsgrad, tvisteföremålets värde och övriga omständigheter bestämmer att Skiljedomsreglerna för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut ska tillämpas. I sistnämnda fall ska Institutet också bestämma om skiljenämnden ska bestå av en eller tre skiljemän. Sätet för skiljeförfarandet ska vara Malmö. Förhandlingarna ska hållas på svenska.
14.4 Skiljeförfarandet, samt information som framkommit i skiljeförfarandet, samt beslut eller skiljedom som meddelas i anledning därav omfattas av sekretess. Detta gäller dock inte röjande av information i syfte att bevara parts rätt i förhållande till motparten eller om sådan skyldighet föreligger enligt tvingande lag.
14.5 Utan hinder av vad som angetts under detta avsnitt 14 har AFK rätt att väcka talan angående förfallna fordringar i allmän domstol som har jurisdiktion över klienten eller dennes tillgångar.

Dessa villkor är publicerade i februari 2020